Language Switcher

Food delivery

Pravidla nakládání s osobními údaji

1.Informace o Old Armenia a historické zpracování

1.1.Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Domagro s.r.o.
IČO: 285 272 08 DIČ: CZ285 272 08 Sídlo:Ortenovo náměstí 1494/14,
Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Old Armenia“).

1.2.Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů internetového rezervačního portálu www.oldarmenia.cz nebo mobilní aplikace Old Armenia, kteří si zřídí uživatelský účet, zakoupí zboží v obchodě Old Armenia, vytváří rezervaci v restauracích prostřednictvím internetového rezervačního portálu www.oldarmenia.cz nebo mobilní aplikace Old Armenia, nebo v dalších případech, kdy uživatel přímo využívá služeb Old Armenia nebo kontaktuje Old Armenia za účelem navázání obchodní spolupráce (prostřednictví www.oldarmenia.cz nebo jinak) a zároveň poskytuje Old Armenia své osobní údaje (např. odběr newsletteru, odeslání nezávazné poptávky) (dále jen „zákazník Old Armenia“). V těchto případech Old Armenia vystupuje jako správce osobních údajů a určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.Rezervaci, nákup či registraci na webových stránkách Old Armenia mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

1.4.Tato pravidla se v omezené míře uplatní také pro zákazníky restaurací, kteří vytváří rezervaci přímo v restauracích, mimo jiné prostřednictvím webových stránek restaurace používajících rezervační nástroje Old Armenia, a jejichž osobní údaje Old Armenia zpracovává v roli zpracovatele – poskytovatele služeb pro restauraci. Správcem osobních údajů je v těchto případech příslušná restaurace, která určuje účel a způsob nakládání s osobními údaji svých zákazníků. Úplný seznam restaurací naleznete na portálu Old Armenia www.oldarmenia.cz nebo v mobilní aplikaci Old Armenia (dále jen „restaurace“ a „zákazníci restaurací“).

1.5.Pro informace o tom, jak příslušná restaurace zpracovává osobní údaje svých hostů v roli správce osobních údajů, kontaktujte danou restauraci.

1.6.Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Old Armenia je: Tel.: +420 730 550 555
E-mail: oldarmenia@post.cz

1.7.Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.

1.8.Stávající zákazník Old Armenia tímto výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že zpracování osobních údajů probíhalo ze strany Old Armenia před datem účinnosti těchto pravidel ve srovnatelném rozsahu, pro obdobné účely a na základě obdobných právních titulů, jako jsou uvedeny v těchto pravidlech.

2.Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

2.1.Registrace a správa zákaznického účtu Old Armenia

2.2.Restu zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete při vytvoření a správě uživatelského účtu Old Armenia. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete nebo umístíte ke svému zákaznickému profilu.

2.3.Zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo provádíme na základě oprávněného zájmu, neboť jejich zpracování je nezbytné ke správě Vašeho zákaznického účtu. Ostatní osobní údaje, které jste poskytli v rámci svého zákaznického účtu, a to údaj o pohlaví, výchozí město, oblíbené restaurace nebo datum narození, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, získaného v rámci procesu registrace, pro lepší zacílení nabídek zboží a poskytování kreditů nebo jiných výhod zákazníkům.

2.4.Nákup zboží v obchodě Old Armenia

2.5. Old Armenia zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete pro účely poptávky a realizace nákupu zboží v internetovém obchodě Old Armenia, a to především voucherů. Pro tyto účely zpracováváme především Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (email a telefon) a pokud je zadáte, tak i fakturační údaje. Právním titulem ke zpracování takto poskytnutých osobních údajů je plnění smlouvy; poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez nich není možné nákup realizovat.

2.6.Vyřízení rezervace v restauraci

2.7.Pro vyřízení Vaší rezervace zpracováváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (email a telefon). Zpracování údajů za účelem realizace Vašeho požadavku na rezervaci v tomto případě zahrnuje i předání těchto informací Vámi vybrané restauraci. Právním titulem ke zpracování poskytnutých osobních údajů je plnění smluvních ujednání mezi Vámi a Old Armenia, které jsou obsaženy v obchodních podmínkách. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Old Armenia vyřídit Vaši rezervaci. Pokud v rámci rezervace sami dobrovolně uvedete do poznámky jakékoli citlivé údaje, např. ohledně alergií na jídlo, nebo jiných zdravotních omezení, pak dochází ze strany Old Armenia ke zpracování těchto údajů, a to výhradně pro účely vyřízení Vaší rezervace.

2.8.Předání Vašich osobních údajů restauraci a Vaše následná návštěva restaurace znamená, že daná restaurace se stává samostatným správcem osobních údajů a nese tak plnou odpovědnost za jejich další zpracování (viz čl. 1.4).

2.9.Zasílání nabídek zboží a služeb; odběr newsletteru

2.10.V případě, že nám udělíte svůj souhlas, bude Old Armenia zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo výchozí město nebo oblíbené restaurace pro zasílání nabídek zboží a služeb Old Armenia, jakož i další informace týkající se aktivit a nabídek restaurací. Právním důvodem ke zpracování Vašich údajů je udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas Old Armenia udělujete v průběhu rezervace, nákupu v obchodě nebo registrace na webových stránkách Old Armenia, případně později v nastavení Vašeho zákaznického účtu.

2.11.K odběru elektronických newsletterů se také můžete kdykoli přihlásit vyplněním Vašich kontaktních údajů (email) na webových stránkách Old Armenia a zaškrtnutím příslušného pole.

2.12.Pokud jste učinili rezervaci přímo u restaurace, na jejím webu, včetně případů, kdy restaurace na svém webu využívá rezervační nástroj Old Armenia, nebo jste jí předali své osobní údaje přímo při Vaší návštěvě, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuté restauraci využity restaurací k zasílání vlastních obchodních sdělení. Obchodní sdělení mohou být na pokyn restaurace zasílána pomocí nástrojů Old Armenia. Rozsah a podmínky zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely určuje příslušná restaurace (viz čl. 1.5).

2.13.Zákaznická linka Old Armenia

2.14. Old Armenia provozuje zákaznickou linku určenou jak pro existující, tak potencionální zákazníky Old Armenia, případně restaurací (dále jen „volající“). Účelem zákaznické linky je zejména zkvalitňování služeb, přijímání a realizace požadavků volajících. Pro tyto účely dochází ke zpracování osobních údajů (zejména jméno, příjmení, emailová adresa a/nebo telefonní čísloa dalších informací, které volající poskytne. Hovory mohou být nahrávány, o čemž je volající předem informován. Ke zpracování, uchování či nahrávání osobních údajů ze strany Old Armenia dochází zpravidla na základě oprávněného zájmu, případně na základě souhlasu, v závislosti na druhu požadavku volajícího. Pokud si nepřejete, aby byl hovor nahráván, využijte jiných komunikačních prostředků pro kontaktování Old Armenia. Pokud je to z povahy věci k vyřízení Vašeho požadavku nutné, mohou být poskytnuté osobní údaje dále předány, zejména restauraci.

2.15.Osobní údaje pro účely jednání o smlouvě

2.16.Pokud v rámci kontaktování Old Armenia za účelem navázání obchodní spolupráce s Old Armenia uvedete svoje osobní údaje (v případě poptávky našich služeb a produktů se typicky jedná o jméno, příjmení, emailovou adresa a/nebo telefonní číslo a další informace, např. název, sídlo a IČ poptávajícího, poptávaný produkt Old Armenia), budeme je zpracovávat pro účely jednání o smlouvě.

2.17.Osobní údaje získané prostřednictvím sociálních sítí

2.18.Pokud pro přihlášení do zákaznického účtu využijete sociální síť Facebook, umožníte Old Armenia také přístup k Vašemu jménu, avataru a e-mailové adrese.

2.19.Osobní údaje získané prostřednictvím cookies

2.20. Old Armenia používá na svých webových stránkách cookies, které slouží mimo jiné k lepšímu cílení reklam a optimalizaci nabídky produktů a služeb Old Armenia, sledování návštěvnosti stránek, nebo aktivitě jednotlivých uživatelů. Některé způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, který nám udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší informace o tom, jaké cookies používáme, jak je můžete spravovat a jakým způsobem údaje získané z cookies využíváme, naleznete v Podmínkách využívání cookies.

2.21.Osobní údaje třetích osob

2.22.Pokud v rámci rezervace, hodnocení restaurace, volání na zákaznickou linku, nebo jiným způsobem uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby k takovému zveřejnění osobních údajů udělily svůj souhlas. Zároveň odpovídáte za to, že se takové třetí osoby seznámily s těmito pravidly nakládání s osobními údaji, včetně kontaktních údajů na Old Armenia uvedených níže.

3.Další způsoby a účely zpracovávání dat, včetně osobních údajů

3.1.K propagaci restaurací nebo Old Armenia může být využita Vámi uveřejněná recenze ve spojení s Vaším jménem a příjmením nebo uživatelským jménem, případně fotografií. Zpracování probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, který udělíte při potvrzení uveřejnění recenze.

Zároveň s udělením souhlasu k využití Vašich osobních údajů v rámci uveřejnění recenze dáváte Old Armenia souhlas s časově neomezeným užíváním recenze v podobě uveřejnění na internetovém rezervačním portálu www.oldarmenia.cz nebo v mobilní aplikaci Old Armenia a zpřístupněním ostatním zákazníkům Old Armenia, s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. Old Armenia je oprávněno udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám. Detailní přehled práv k recenzi naleznete v Obchodních podmínkách zde.

3.2.V případě, že máte tuto funkci aktivní, můžeme Vám zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek nebo aplikace Old Armenia. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek, nebo nastavením aplikace Old Armenia. Změnu nastavení lze provést kdykoli ve Vašem prohlížeči nebo v nastavení aplikace.

4.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.1.V případě, že je konkrétní zpracování osobních údajů podmíněno udělením Vašeho souhlasu (např. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu), můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli zdarma odvolat, resp. můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Old Armenia na e-mailové adrese oldarmenia@post.cz, nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2.V případě emailových obchodních sdělení můžete svůj souhlas odvolat, resp. zrušit odběr newsletterů také kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.3.Informace o tom, jak odvolat souhlas s ukládáním cookies, resp. jak zakázat jejich ukládání ve Vašem prohlížeči, naleznete v Podmínkách využívání cookies zde.

4.4.Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů na zákaznické lince Old Armenia zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

4.2.Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel není dotčena zákonnost zpracování takových údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

5.Kdo má přístup k údajům?

5.1.V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Old Armenia, a dále restauracemi, které jste skutečně navštívili nebo jste u nich přímo učinili rezervaci (viz čl. 1.4). Veškeré osoby v Old Armenia mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Old Armenia.

5.2.Restu dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Old Armenia pro účely a způsobem, které Old Armenia stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Old Armenia využívá, patří společnosti poskytující nástroje pro online marketing, analýzu a testování webových stránek a mobilních aplikací, společnosti poskytující emailingové nástroje, dodavatelé hostingových a cloudových služeb nebo poskytovatelé řešení pro telefonickou komunikaci se zákazníky.

6.Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.Při vyřizování rezervací zpracovává Old Armenia související osobní údaje po dobu 44 dnů ode dne, kdy došlo k návštěvě restaurace na základě rezervace. V případě registrovaných uživatelů jsou osobní údaje týkající se vyřizovaných rezervací uchovávány po celou dobu platnosti registrace.

6.2.Při nákupu v obchodě Old Armenia jsou související osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem plnění příslušné kupní smlouvy, popř. také po skončení smlouvy, pokud je to nutné pro vypořádání vzájemných práv a povinností. V případě, kdy důvodně hrozí zahájení soudního či jiného řízení, mohou být údaje uchovávány po dobu trvání promlčecích lhůt (s přihlédnutím ke skutečnosti, že žaloba může být doručena i několik měsíců po uplynutí promlčecí doby). Delší potřeba uchovávání některých osobních údajů (např. údaje obsažené v účetních dokladech) může vyplývat z právních předpisů, zejména z daňových a účetních předpisů.

6.3.V případě osobních údajů, které zpracovává Old Armenia pro restaurace jako zpracovatel (viz čl. 1.4), mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle do ukončení spolupráce mezi Old Armenia a příslušnou restaurací. V takovém případě předá Old Armenia veškeré osobní údaje restauraci a uložené kopie zlikviduje. Za další zpracování osobních údajů odpovídá pouze restaurace.

6.4.Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, než dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, resp. ke zrušení jejich odběru, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. V případě, že uplyne 13 měsíců od zaslání posledního obchodního sdělení, Old Armenia automaticky další zasílání zastaví. Po uplynutí předmětné doby Old Armenia veškeré osobní údaje zlikviduje, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.5.Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům cookies naleznete v Podmínkách využívání cookies.

6.6.Údaje získané při využití zákaznické linky využíváme pouze po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku, nejdéle po dobu 6 měsíců, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.7.Údaje získané v rámci Vašeho hodnocení restaurace zveřejněného na webových stránkách Old Armenia nebo v mobilní aplikaci Old Armenia, zpracovává Old Armenia po dobu platnosti Vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely hodnocení restaurace. Po skončení platnosti Vaší registrace nebo po doručení Vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane Vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách Old Armenia v anonymní podobě.

6.8.V případě jednání o smlouvě týkající se navázání obchodní spolupráce využíváme údaje po dobu potřebnou k jednání o navázání spolupráce, nejdéle po dobu 5 let od navázání kontaktu, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.9.Zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Old Armenia pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kterými je Old Armenia vázáno.

7.Jaká jsou Vaše další práva podle GDPR (čl. 15 – 21)?

7.1.V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Old Armenia – v postavení správce – se můžete obrátit na Old Armenia s následujícími požadavky:

7.2.Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů (včetně těch, uvedených výše) byla porušena.

8.Bezpečnost osobních údajů

8.1. Old Armenia dbá na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR. Old Armenia klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Old Armenia pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9.Kontakt

9.1.S jakýmikoli dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo za účelem uplatnění svých práv dle čl. 7 těchto pravidel se můžete obracet na Old Armenia e-mailem na adresu oldarmenia@post.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 775 529, nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (viz čl. 1.6).

10.Účinnost

10.1.Tato pravidla nakládání s osobnímu údaji jsou účinná od 1. 1. 2020.

Domagro s.r.o.

0
    0
    Váš nákup
    Košík je prázdnýZpět do obchodu